Elizabeth Traudt Middleton joins NiPERA as Environmental Toxicologist